ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอน 03 ก.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างเหมาระบบลงเวลาและแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราค 23 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียน (IEP) รอบที่ ๓ 18 มิ.ย. 63
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 18 มิ.ย. 63
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 มิ.ย. 63
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 10 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 มิ.ย. 63
งานแผนงานฯ
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินอุดหนุน 2563 21 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 21 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เงินบำรุงการศึกษา 23 เม.ย. 63
กลยุทธ์องค์กร 06 ก.พ. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565 13 ม.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 13 ม.ค. 63
ภาพกิจกรรม
งานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสายงานสอนครั้งที่1 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง การเงินและบัญชี 25 ก.พ. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบั 21 ก.พ. 63
ใบสม้ครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 14 ก.พ. 63
รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งการเงินและบัญชี 14 ก.พ. 63
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 11 ก.พ. 63
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 12 ต.ค. 62
แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 08 ต.ค. 62
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 61 08 ก.ค. 61
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 60 10 ส.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศ เกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2562 (sar 62) 06 มิ.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของครู 2562 (SAR) 14 ก.พ. 63
คำนำ-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562 13 ก.พ. 63
ภาคผนวก-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 5 สรุปผล-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562 13 ก.พ. 63
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 04 ต.ค. 62
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 04 ต.ค. 62
งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEMศึกษาเลี้ยงขนฟูให้ดูดี 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาการปลูกผักลอยฟ้า 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาหุ่นยนต์เดินตามเส้น 02 ต.ค. 62
STEMศึกษากังหันลมผลิตไฟฟ้า 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาHow far is it ? 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาแรงลอยตัว 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาร่มพยุงไข่ 02 ต.ค. 62
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกุลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 17 เม.ย. 63
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
    สิงหาคม 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 456 7 8
9 10 11 12131415
161718 19 202122
23 24 25 26 27 28 29
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.ค. 63
นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
01 ก.ค. 63 ถึง 30 ส.ค. 63
อ่านเพื่อพัฒนาความคิด
01 ก.ค. 63 ถึง 13 ก.ค. 63
รับสมัครนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติระยะที่๑ รุ่นที่๖๐
01 ก.ค. 63 ถึง 30 ส.ค. 63
เขียนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
13 ก.ค. 63 ถึง
ให้บริการรายชื่อนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
16 ก.ค. 63 ถึง
กิจกรรมวันไหว้ครู
17 ก.ค. 63 ถึง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS
19 ก.ค. 63 ถึง
สอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS
25 ก.ค. 63 ถึง 29 ก.ค. 63
พัฒนาทักษะทางภาษาและสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ ก.ค.ของทุกปี)
27 ก.ค. 63 ถึง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
30 ก.ค. 63 ถึง
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS
30 ก.ค. 63 ถึง 05 ส.ค. 63
รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS *ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์และเอกสารอื่น
03 ส.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63
การแข่งขันคำศัพท์ชิงทุนการศึกษา Media Kid 2020 รอบที่ ๑
03 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63
ลงฐานข้อมูลโปรแกรม Book Mark
07 ส.ค. 63 ถึง
กิจกรรมวันรพี
07 ส.ค. 63 ถึง
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS
09 ส.ค. 63 ถึง
สอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS
10 ส.ค. 63 ถึง 14 ส.ค. 63
นิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งผลการนิเทศฯ ครั้งที่ ๑
11 ส.ค. 63 ถึง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
19 ส.ค. 63 ถึง
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS
24 ส.ค. 63 ถึง 04 ก.ย. 63
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
25 ส.ค. 63 ถึง
รับบริจาคโลหิต
27 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63
วันสุนทรภู่ ( Open House)
28 ส.ค. 63 ถึง
ประกาศผลการคัดเลือกประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา
ลิ้งค์น่าสนใจ