กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวสันต์ งามแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายมณฑล โหระโช
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นางสาคร อ่อนเอม
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
งานคุณธรรมจริยธรรม

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
งานคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นายไพฑูรย์ ศรีนาค
หัวหน้างาน To be number one

นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
งาน To be number one

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
หัวหน้างานงานส่งเสริมประฃาธิปไตย

นายวรพงษ์ อ่อนนา
งานสำนักงานและประกันฃีวิต

นายสุริยนต์ มหาราช
งานสารวัตรนักเรียน

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
งานส่งเสริมประชาธิปไตย