กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย วอนศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมณฑล โหระโช
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0890974788

นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน
งานสำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาคร อ่อนเอม
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เบอร์โทร : 0879102542

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
งานสารวัตรนักเรียนและการจราจรในสถานศึกษา

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการสภานักเรียน

นายศิวนันท์ อธิจันทรัตน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

นายปฏิพัทธิ์ ต่อคุ้ม
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
งานกิจกรรมคณะสี

นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ
เบอร์โทร : 08750550450

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
หัวหน้างานระดับชั้น

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
หัวหน้างาน To be number one

นางสาวชัญญานุช กอสาลี

นายยุทธนา ชุดทองม้วน

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง

นางสาวศุภรัตน์ พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธานินทร รอดเกตุกูล

นายธนกฤต แสงอุทัย

นายธิวากร ประถมนาม

นางสาวกรกนก เฉลิมชัย

นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี

นางสาวผึ้งทิพย์ สอนเมือง

นางสาวสุพิชญา สว่างวงษ์

นายสุวัฒน์ ศรพรม