กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวสันต์ งามแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายมณฑล โหระโช
หัวหน้าสายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาคร อ่อนเอม
หัวหน้าสายงานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
งานคุณธรรมจริยธรรม

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
งานคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นายไพฑูรย์ ศรีนาค
หัวหน้างาน To be number one

นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
งาน To be number one

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
หัวหน้างานงานส่งเสริมประฃาธิปไตย

นายวรพงษ์ อ่อนนา
งานสำนักงานและประกันฃีวิต

นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน