กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย วอนศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวสันต์ งามแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0816866832

นางสาวชัญญานุช กอสาลี
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ
เบอร์โทร : 08750550450

นายมณฑล โหระโช
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
เบอร์โทร : 0890974788

นางสาคร อ่อนเอม
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เบอร์โทร : 0879102542

นายยุทธนา ชุดทองม้วน

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
หัวหน้างานระดับชั้น

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
หัวหน้างาน To be number one

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง

นายศิวนันท์ อธิจันทรัตน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
งานสารวัตรนักเรียนและการจราจรในสถานศึกษา

นางสาวศุภรัตน์ พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร