กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย วอนศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวสันต์ งามแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวชัญญานุช กอสาลี
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ

นายมณฑล โหระโช
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นางสาคร อ่อนเอม
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
หัวหน้างานระดับชั้น

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
หัวหน้างาน To be number one

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
หัวหน้างานงานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายสุริยนต์ มหาราช
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร

นายศิวนันท์ อธิจันทรัตน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายวรพงษ์ อ่อนนา
งานสำนักงานและประกันฃีวิต

นางสาวศุภรัตน์ พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร