คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางลัดดา ศรีโสภา
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล