คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายธวัชชัย วอนศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์ งามแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ