คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลัดดา ศรีโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายวสันต์ งามแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายไพทูรย์ ทิพยสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป