คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0899312803
อีเมล์ : paitoon220422@gmail.com

นายธวัชชัย วอนศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมล์ : visonthongprasat@yahoo.com

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์ งามแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0816866832
อีเมล์ : wasun19@outlook.co.th

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0952545823
อีเมล์ : atcharaphorn823@gmail.com