คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางลัดดา ศรีโสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/11