กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอภิญญา ยินดียม
หัวหน้างานบุคคล
เบอร์โทร : 0818294379
อีเมล์ : krittiyaponsang@gmail.com

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
งานวางแผนอัตรากำลังฯ

นางสาว อัจนา วัฒนานุกูลพงศ์
หัวหน้างานสร้างเสริมประสิทธิภาพฯ

นางสาวกรกนก เฉลิมชัย
หัวหน้างานดำเนินงานทางวินัยฯ

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
หัวหน้างานขอรับใบอนุญาตฯ

นายชัฏชยุต บุตรผา
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
หัวหน้างานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
หัวหน้าแผนงาน การเงินและพัสดุฯ

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
งานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวนันทนา คนเที่ยง
งานสำนักงานบริหารงานบุคคล

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
งานการลาทุกประเภท

นางสาวนัฎฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
งานประกันคุณภาพและประเมินฯ

นายธานินทร รอดเกตุกูล
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
งานสารสนเทศและพัฒนาระบบฯ

นายชยณัฐ เขียวขจร
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม