กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอภิญญา ยินดียม
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายธานินทร รอดเกตุกูล
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชยณัฐ เขียวขจร
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
งานบุคคลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
งานบุคคลกลุ่มงานเทคโนโลยี

นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
งานบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนัฎฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
เจ้าหน้าที่พัสดุงานบุคคล

นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนจนาฏ ทาทิตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ