กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัฏชยุต บุตรผา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
หัวหน้างานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังฯ

นายไพทูรย์ ศรีนาค
หัวหน้างานสร้างเสริมประสิทธิภาพฯ

นางสาวกรกนก เฉลิมชัย
หัวหน้างานดำเนินงานทางวินัยฯ

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
หัวหน้างานขอรับใบอนุญาตฯ

นายชัฏชยุต บุตรผา
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์
หัวหน้างานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

นายธนกฤต แสงอุทัย
หัวหน้างานแผนงาน การเงินและพัสดุฯ

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางดนิตา สืบวงษ์
หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
หัวหน้างานการลาทุกประเภท

นางสาวนัฎฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินฯ

นายชยณัฐ เขียวขจร
หัวหน้างานสารสนเทศและพัฒนาระบบฯ

นางสาวนันทนา คงเที่ยง
หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรม