กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิสันตรี รสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ครู คศ.3

นายมาโนช มั่นคง
ครู คศ.3

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ครู คศ.3

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ครู คศ.3

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ครู คศ.1

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ครู คศ.2

นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ครู คศ.2

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ครู คศ.2

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ครู คศ.1

นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ครู คศ.1

นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นายธิวากร ประถมนาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ครูผู้ช่วย

นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ครูอัตราจ้าง