กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : aodphy2@gmail.com

นางสาววิสันตรี รสดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0916987521
อีเมล์ : wisantree@gmail.com

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0909386243
อีเมล์ : krutaija2558@gmail.com

นายมาโนช มั่นคง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0890997052
อีเมล์ : manoch4224@gmail.com

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ครู คศ.3
อีเมล์ : aor_nop@hotmail.com

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0887678345
อีเมล์ : rapeephan711@gmail.com

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0843759821
อีเมล์ : mako_ojunsu@hotmail.com

นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0814355393
อีเมล์ : platwo.banana@gmail.com

นางพรรณภรณ์ เพลินไพศาล
ครู คศ.3

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ครู คศ.2

นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา
ครู คศ.2

นายชัฏชยุต บุตรผา
ครู คศ.2

นางฉวีวรรณ หล่อเจริญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0895195419
อีเมล์ : viviefriend@hotmail.com

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ครู คศ.2

นายเฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์
ครู คศ.2

นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0875548730

นายธิวากร ประถมนาม
ครู คศ.1

นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ครู คศ.1

นายพุทธิชัย รักษ์ทุ่งทอง
ครู คศ.1