กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัดดา ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ครู คศ.3

นางสาววิสันตรี รสดี
ครู คศ.3

นางสาวโสภา มณฑา
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ครู คศ.3

นายมาโนช มั่นคง
ครู คศ.2

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ครู คศ.2

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ครู คศ.2

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ครู คศ.1

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ครู คศ.1

นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ครู คศ.1

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ครูผู้ช่วย

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ครู คศ.1

นางอนุธิดา ขยันงาน
พนักงานราชการ

นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
พนักงานราชการ

นางสาวนิศารัตน์ บุญทะลับ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรอุมา ทานทน
ครูอัตราจ้าง