ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:05  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : สาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:04  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:03  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:57  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่ออาจารย์ : ปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:55  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:55  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:54  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : ชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายไพทูรย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:52  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..