ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม (ภาษาคอมพิวเตอร์พาเพลิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม (ภาษาคอมพิวเตอร์พาเพลิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มนักเรียนอ่อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุณิสา โถทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มนักเรียนอ่อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างประโยชน์จากผลงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เรื่องการแบ่งปันข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง โกซิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เรื่องการแบ่งปันข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 โดยใช้กิจกรรมรถพลังงานลม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:51  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:47  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/8 เรื่องการพัฒนาทักษะการฟัง และพูด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,13:47  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..