ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง การไม่ส่งงาน/ส่งกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา ยืนยง
ตำแหน่ง : กิจกรรมแนะแนว
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:42  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:41  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (Paragraph Writing) โดยการใช้ใบความรู้ (Worksheet) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:40  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (Paragraph Writing) โดยการใช้ใบความรู้ (Worksheet) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:39  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเขียนตาม คำบอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:39  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:38  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษการเขียนประกอบด้วยประโยค Present simple ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:38  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการท่องจำคำศัพท์กิริยา 3 ช่อง โดยใช้ตารางแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ 22102) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอิงอร อยู่ปากพลี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:37  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการท่องจำคำศัพท์กิริยา 3 ช่อง โดยใช้ตารางแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ 22102) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:36  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการท่องจำคำศัพท์กิริยา 3 ช่อง โดยใช้ตารางแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ 22102) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,10:36  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..