ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:29  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบโครงสร้าง Present simple tense และ Past simple tense ด้วยคำศัพท์ กริยา 3 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ อ่านคำศัพท์และจดจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ-SQ4R-ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการจดจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์์ทางการเรียนด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยชุดแบบฝึกหัดการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 รหัสวิชา อ 33207
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเขียนอักษรจีน รายวิชาภาษาจีน4 โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:28  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..