ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว33211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,12:53  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ วิชาประดิษฐ์เครื่อง ศิราภรณ์ รหัสวิชา ศ20217 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4,5
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,09:57  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง วิชาฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว31211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:59  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาตัวแทนความคิด เรื่องระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลป์ยาณีโดยใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบ (Analogy ) ตามแนว Focus Action Reflection Guide (FAR Guide)
ชื่ออาจารย์ : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:45  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น วิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:45  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ วิชา ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว33251 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:44  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:43  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:42  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:42  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,11:41  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..