ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:32  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการบอกเวลาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกม すごろく
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:32  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:31  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่าน โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ นิยมวิทยพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:31  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่าน โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:30  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เกมบิงโกเพื่อช่วยในการจำตัวเลข 1-100 ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:30  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เกมบิงโกเพื่อช่วยในการจำตัวเลข 1-100 ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:29  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:29  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษร และการ 听写 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:28  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัญหาการจดจำกริยา 3 ช่อง แบบ Regular และ Irregular ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:28  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..