ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วอนศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,19:18  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมคอนโดไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกริยา 3 ช่อง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกริยา 3 ช่อง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเขียนอักษรจีน รายวิชาภาษาจีน 4 โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำศัพท์ และจดจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,05:02  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..