ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ 8 ด้าน ตามทัศนะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา ยืนยง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:43  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดในการลักทรัพย์ และหาวิธีแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:43  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้ตัวเลขภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมคอนโดไม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:42  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้ตัวเลขภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมคอนโดไม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:41  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบกึ่งควบคุม (Less – Controlled Writing)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:41  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบกึ่งควบคุม (Less – Controlled Writing)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:41  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบกึ่งควบคุม (Less – Controlled Writing)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:40  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:40  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอิงอร อยู่ปากพลี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:39  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:38  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..