ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นม.6 การสอนแบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,10:09  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นม.6 การสอนแบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,10:08  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:48  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:47  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการตัวแปรเดียวของนักเรียน ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:47  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการตัวแปรเดียวของนักเรียน ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:45  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องกราฟความสัมพันธ์เชิงเส้นโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับม.1
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:43  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:41  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกโพแนนเชียลและลอกการิทึม ของนักเรียนม.5
ชื่ออาจารย์ : นาย ชาญเดช เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:39  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกโพแนนเชียลและลอกการิทึม ของนักเรียนม.5
ชื่ออาจารย์ : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:39  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..