ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุณิสา โถทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:14  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:14  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สื่อฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:13  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกชล มูลมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:13  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:13  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โดยใช้แบบฝึกทักษะ พัฒนาการเรียนรู้เรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง โกซิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:12  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โดยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:11  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการจดจำตัวอักษรฮิระงะนะ (ひらがな) โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ชุด “ภาพปลากรอบ (ภาพประกอบ)”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:10  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการอภิปราย (Discussion) ในหัวข้อ Sustainable Development Goals ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:09  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการอ่านคำศัพท์และจดจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,20:08  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..