ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกผลการดำเนินงาน งานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 123322
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 219.81 KB 124099
ตัวอย่างการเขียนPLC Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 128276
แบบรายงานPLCภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 123469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 123261
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 123515
งานบุคคล
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก Word Document ขนาดไฟล์ 58.45 KB 33898
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 34876
๕ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 100575
๔ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.98 KB 100577
๓ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 100582
๒ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.75 KB 100584
๑ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 63.8 KB 100591
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.45 KB 100583
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 100741
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.3 KB 100771
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 123614
งานงบประมาณ
ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องมีใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.56 KB 98091
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 123260
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 123624
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 123194
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 123465
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 123487
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 123541
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 123391
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 123404
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 123368
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 123293
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 123399
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 123519
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 123547
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 123290
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 123858
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 123574
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 123293
งานวิชาการ
ปฏิทิน ปฎิบัติงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 5
แบบฟอร์มบทคัดย่อ (งานวิจัยในชั้นเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.44 KB 34708
ตารางวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สำหรับคณะกรรมการงานวิจัยฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 734.22 KB 34701
บันทึกข้อความรายงานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนติดค้างผลการเรียน 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 41031
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.25 KB 100618
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 100608
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 100699
บันทึกข้อความขออนุมัติการให้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.09 KB 103068
วผ.9 สรุปผลการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 103063
วผ.4 แบบแจ้ง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 103047
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.28 KB 108539
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.01 KB 123276
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.36 KB 123683
>เอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 123323
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ logbook Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 123636
งานกิจการนักเรียน
1-1 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 123479
1-2 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.79 KB 123593
1-3 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 123366
1-4 แบบบันทึกการสังเกต Word Document ขนาดไฟล์ 48.81 KB 123557
1-5 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 123334
2-1 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.64 KB 123232
2-2 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับครู Word Document ขนาดไฟล์ 25.19 KB 123243
2-3 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 25.48 KB 123635
2-4 การให้คะแนนและการแปลผล SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 48.13 KB 123537
2-5 แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49.07 KB 123381
2-6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 20 KB 123455
2-7 เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.14 KB 123541
2-8 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 123628
2-9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.09 KB 123608
3-1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 13.22 KB 123338
3-2 ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 17.69 KB 123393
3-3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 123580
3-4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.16 KB 123309
3-5 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 123518
3-6 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 123497
3-7 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 123400
3-8 แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.64 KB 123245
4-1 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 123242
4-2 แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 123342
4-3 แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.12 KB 123413
4-4 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.19 KB 123276
4-5 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38.39 KB 123455
4-6 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 123213
4-7 แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.66 KB 123358
5-1 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 123215
5-2 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 277.4 KB 123306
5-3 แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.73 KB 123369
5-4 แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.61 KB 123334
งานบริหารทั่วไป
ใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.44 KB 38299
บันทึกขอกู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 123402
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 123518
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 123644
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 123472
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 123455
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 123492
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 123938
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 124615
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 123429
คำสั่งโรงเรียน
ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 123510
ที่ 1/2563 แต่งตั้งครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 123527