ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกผลการดำเนินงาน งานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 146505
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 219.81 KB 147286
ตัวอย่างการเขียนPLC Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 154766
แบบรายงานPLCภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 146655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 146425
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 146722
งานบุคคล
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 46
MOU บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก Word Document ขนาดไฟล์ 58.45 KB 57081
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 58049
PA1 ๕ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 123741
PA1 ๔ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.98 KB 123738
PA1 ๓ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 123749
PA1 ๒ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.75 KB 123748
PA1 ๑ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 63.8 KB 123765
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.45 KB 123756
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 124051
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 146781
งานงบประมาณ
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 146421
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 146785
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 146354
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 146631
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 146650
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 146709
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 146553
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 146569
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146573
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 146485
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 146580
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 146710
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 146706
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 146455
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 147137
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 146735
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 146454
งานวิชาการ
เครื่องมือการนิเทศสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 48.74 KB 9
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 74.63 KB 36
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กลยุทธ์ 3P-2R Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 2
แบบฟอร์มบทคัดย่อ (งานวิจัยในชั้นเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 29
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.06 KB 829
ปฏิทิน ปฎิบัติงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 23322
บันทึกข้อความรายงานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนติดค้างผลการเรียน 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 64198
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.25 KB 123782
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 123775
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 123868
บันทึกข้อความขออนุมัติการให้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.09 KB 126228
วผ.9 สรุปผลการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 126222
วผ.4 แบบแจ้ง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 126207
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.28 KB 131698
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.01 KB 146444
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.36 KB 146846
>เอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 146495
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ logbook Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146801
งานกิจการนักเรียน
1-1 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 146652
1-4 แบบบันทึกการสังเกต Word Document ขนาดไฟล์ 48.81 KB 146716
1-5 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 146493
2-1 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.64 KB 146393
2-2 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับครู Word Document ขนาดไฟล์ 25.19 KB 146401
2-3 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 25.48 KB 146794
2-4 การให้คะแนนและการแปลผล SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 48.13 KB 146698
2-5 แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49.07 KB 146542
2-6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 20 KB 146615
2-7 เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.14 KB 146699
2-8 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 146787
2-9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.09 KB 146767
3-1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 13.22 KB 146498
3-2 ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 17.69 KB 146552
3-3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 146738
3-4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.16 KB 146468
3-5 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 146678
3-6 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 146656
3-7 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 146558
3-8 แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.64 KB 146403
4-1 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 146402
4-2 แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 146501
4-3 แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.12 KB 146574
4-4 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.19 KB 146435
4-5 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38.39 KB 146613
4-6 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 146373
4-7 แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.66 KB 146517
5-1 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 146373
5-2 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 277.4 KB 146464
5-3 แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.73 KB 146527
5-4 แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.61 KB 146492
งานบริหารทั่วไป
ใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.44 KB 61472
บันทึกขอกู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 146598
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111 KB 146712
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.08 KB 146870
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 146719
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146633
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 146669
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 148058
ใบสมัครขอทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 47.37 KB 148430
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146598
คำสั่งโรงเรียน
ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 146677
ที่ 1/2563 แต่งตั้งครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 146688