ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกผลการดำเนินงาน งานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 146501
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 219.81 KB 147275
ตัวอย่างการเขียนPLC Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 154758
แบบรายงานPLCภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 146652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 146424
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 146722
งานบุคคล
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 29
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก Word Document ขนาดไฟล์ 58.45 KB 57059
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 58044
๕ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 123736
๔ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.98 KB 123738
๓ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 123742
๒ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.75 KB 123745
๑ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 63.8 KB 123753
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.45 KB 123746
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 123990
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.3 KB 123973
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 146778
งานงบประมาณ
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 146421
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 146784
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 146354
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 146627
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 146650
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 146708
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 146551
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 146568
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146553
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 146467
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 146569
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 146699
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 146706
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 146455
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 147137
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 146735
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 146454
งานวิชาการ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กลยุทธ์ 3P-2R Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 0
แบบฟอร์มบทคัดย่อ (งานวิจัยในชั้นเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 28
>เครื่องมือการนิเทศสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2565 17
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.06 KB 821
ปฏิทิน ปฎิบัติงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 23271
บันทึกข้อความรายงานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนติดค้างผลการเรียน 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 64194
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.25 KB 123781
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 123774
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 123860
บันทึกข้อความขออนุมัติการให้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.09 KB 126227
วผ.9 สรุปผลการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 126221
วผ.4 แบบแจ้ง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 126206
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.28 KB 131698
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.01 KB 146443
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.36 KB 146845
>เอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 146488
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ logbook Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146800
งานกิจการนักเรียน
1-1 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 146646
1-4 แบบบันทึกการสังเกต Word Document ขนาดไฟล์ 48.81 KB 146716
1-5 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 146493
2-1 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.64 KB 146391
2-2 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับครู Word Document ขนาดไฟล์ 25.19 KB 146401
2-3 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 25.48 KB 146794
2-4 การให้คะแนนและการแปลผล SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 48.13 KB 146698
2-5 แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49.07 KB 146540
2-6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 20 KB 146614
2-7 เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.14 KB 146699
2-8 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 146787
2-9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.09 KB 146767
3-1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 13.22 KB 146497
3-2 ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 17.69 KB 146551
3-3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 146738
3-4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.16 KB 146468
3-5 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 146677
3-6 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 146655
3-7 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 146558
3-8 แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.64 KB 146403
4-1 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 146402
4-2 แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 146501
4-3 แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.12 KB 146574
4-4 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.19 KB 146434
4-5 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38.39 KB 146613
4-6 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 146373
4-7 แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.66 KB 146517
5-1 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 146373
5-2 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 277.4 KB 146464
5-3 แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.73 KB 146527
5-4 แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.61 KB 146492
งานบริหารทั่วไป
ใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.44 KB 61458
บันทึกขอกู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 146592
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 146701
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 146842
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146670
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146626
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 146667
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 148053
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 148404
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146597
คำสั่งโรงเรียน
ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 146673
ที่ 1/2563 แต่งตั้งครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 146688