ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกผลการดำเนินงาน งานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 82208
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 219.81 KB 82979
ตัวอย่างการเขียนPLC Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 83932
แบบรายงานPLCภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 82367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 82153
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 82393
งานบุคคล
๕ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 59478
๔ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.98 KB 59480
๓ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 59477
๒ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 62.75 KB 59477
๑ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 63.8 KB 59480
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.45 KB 59483
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 59502
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.3 KB 59633
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 82492
งานงบประมาณ
ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องมีใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 28.56 KB 56981
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 82157
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 82521
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 82097
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 82365
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 82393
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 82439
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 82289
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 82292
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 82233
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 82142
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 82260
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 82405
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 82452
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 82192
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 82568
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 82478
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 82197
งานวิชาการ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.25 KB 59486
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 59483
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 59591
บันทึกข้อความขออนุมัติการให้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.09 KB 61969
วผ.9 สรุปผลการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 61962
วผ.4 แบบแจ้ง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 61945
แบบฟอร์มบทคัดย่อ (งานวิจัยในชั้นเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.27 KB 63329
ตารางวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สำหรับคณะกรรมการงานวิจัยฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 599.72 KB 63311
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.28 KB 67442
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.01 KB 82160
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.36 KB 82566
เอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 82219
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ logbook Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 82528
งานกิจการนักเรียน
1-1 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 82376
1-2 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.79 KB 82487
1-3 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 82261
1-4 แบบบันทึกการสังเกต Word Document ขนาดไฟล์ 48.81 KB 82465
1-5 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 82241
2-1 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.64 KB 82138
2-2 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับครู Word Document ขนาดไฟล์ 25.19 KB 82151
2-3 แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 25.48 KB 82543
2-4 การให้คะแนนและการแปลผล SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 48.13 KB 82442
2-5 แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49.07 KB 82284
2-6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 20 KB 82359
2-7 เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.14 KB 82449
2-8 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 82535
2-9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.09 KB 82516
3-1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 13.22 KB 82241
3-2 ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 17.69 KB 82301
3-3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 82486
3-4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 15.16 KB 82216
3-5 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 82426
3-6 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 82405
3-7 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 82308
3-8 แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.64 KB 82153
4-1 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 82150
4-2 แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 82248
4-3 แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.12 KB 82321
4-4 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.19 KB 82184
4-5 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38.39 KB 82363
4-6 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 82121
4-7 แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.66 KB 82266
5-1 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 82123
5-2 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 277.4 KB 82214
5-3 แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.73 KB 82277
5-4 แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.61 KB 82241
งานบริหารทั่วไป
บันทึกขอกู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 82288
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 82416
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 82513
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 82334
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 82352
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 82388
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 82241
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 83152
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 82323
คำสั่งโรงเรียน
ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 82393
ที่ 1/2563 แต่งตั้งครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 82423