งานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสายงานสอนครั้งที่1 (อ่าน 362) 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง การเงินและบัญชี (อ่าน 324) 25 ก.พ. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบั (อ่าน 271) 21 ก.พ. 63
ใบสม้ครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (อ่าน 231) 14 ก.พ. 63
รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งการเงินและบัญชี (อ่าน 239) 14 ก.พ. 63
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเอง (ID Plan) (อ่าน 335) 11 ก.พ. 63
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 435) 12 ต.ค. 62
แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 (อ่าน 354) 08 ต.ค. 62
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (อ่าน 309) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ (อ่าน 283) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ (อ่าน 306) 10 ก.ย. 62
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 274) 10 ก.ย. 62
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (อ่าน 282) 05 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 269) 27 ส.ค. 62
แบบฟอร์มการลา (ลาป่วย ลากิจ) ฉบับปรับปรุง 23 ส.ค.62 (อ่าน 224) 23 ส.ค. 62
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน ฉบับปรับปรุง 21 ส.ค.62 (อ่าน 184) 21 ส.ค. 62
ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 221) 10 ส.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 242) 06 ส.ค. 62
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ครูผู้สอน) (อ่าน 228) 20 ก.ค. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.10 ครู (อ่าน 274) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 266) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ลิงค์สำหรับแบบชำระเงิน (อ่าน 44) 13 มิ.ย. 62
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 632) 27 พ.ค. 62
คำสั่งที่73 แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรี (อ่าน 630) 27 พ.ค. 62
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาให้บริการ (งานห้องสมุด) (อ่าน 335) 17 พ.ค. 62
แบบฟอร์มSARของครูผู้สอน ประจำปี 2561 (อ่าน 1209) 11 ก.พ. 62
หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นข้าราชการครู (อ่าน 397) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถาน (อ่าน 3207) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 1517) 30 ม.ค. 62
แนวทางการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561 (อ่าน 488) 02 ม.ค. 62
คู่มือการสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 451) 02 ม.ค. 62
หนังสือนำการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 485) 02 ม.ค. 62
คู่มือการถ่ายโอนข้อมูล logbook ฉบับปรับปรุงใหม่ (อ่าน 395) 31 ต.ค. 61
แบบฟอร์มเสนอชั่วโมงตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 516) 29 ส.ค. 61
สำรวจความประสงค์จะเข้ารับการอบรม เนื่องจากหน่วยพัฒนาครูยกเลิกการจัดอบรมและประสานกับหน่วยพัฒนาโดยตรง (อ่าน 481) 15 ส.ค. 61
สำรวจการอบรมคูปองครู(สำหรับข้าราชการที่ไปอบรมมาแล้ว) (อ่าน 516) 15 ส.ค. 61
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล logbook ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 507) 14 ส.ค. 61
หลักเกณฑ์แนวใหม่ ว.21 (อ่าน 466) 08 ส.ค. 61
วิธีการตรวจสอบ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ (อ่าน 637) 08 ส.ค. 61
การกำหนดชั่วโมงการสอน กิจกรรม ภาระงาน (อ่าน 558) 08 ส.ค. 61