งานบุคคล
แบบใบลาของบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 55) 14 ธ.ค. 63
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสายงานสอนครั้งที่ 2 (อ่าน 265) 15 ก.ย. 63
ประกาศนับชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานสอนประจำปี2563 (อ่าน 257) 27 ส.ค. 63
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเอง (ID Plan) (อ่าน 569) 11 ก.พ. 63
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 648) 12 ต.ค. 62
แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 (อ่าน 563) 08 ต.ค. 62
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (อ่าน 511) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ (อ่าน 460) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ (อ่าน 489) 10 ก.ย. 62
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 371) 10 ก.ย. 62
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (อ่าน 345) 05 ก.ย. 62
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน ฉบับปรับปรุง 21 ส.ค.62 (อ่าน 256) 21 ส.ค. 62
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ครูผู้สอน) (อ่าน 313) 20 ก.ค. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.10 ครู (อ่าน 369) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 353) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ลิงค์สำหรับแบบชำระเงิน (อ่าน 52) 13 มิ.ย. 62
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 941) 27 พ.ค. 62
คำสั่งที่73 แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรี (อ่าน 759) 27 พ.ค. 62
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาให้บริการ (งานห้องสมุด) (อ่าน 436) 17 พ.ค. 62
แบบฟอร์มSARของครูผู้สอน ประจำปี 2561 (อ่าน 1347) 11 ก.พ. 62
หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นข้าราชการครู (อ่าน 487) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถาน (อ่าน 6559) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 2796) 30 ม.ค. 62
แนวทางการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561 (อ่าน 574) 02 ม.ค. 62
คู่มือการสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 549) 02 ม.ค. 62
หนังสือนำการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 557) 02 ม.ค. 62
คู่มือการถ่ายโอนข้อมูล logbook ฉบับปรับปรุงใหม่ (อ่าน 488) 31 ต.ค. 61
แบบฟอร์มเสนอชั่วโมงตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 615) 29 ส.ค. 61
สำรวจความประสงค์จะเข้ารับการอบรม เนื่องจากหน่วยพัฒนาครูยกเลิกการจัดอบรมและประสานกับหน่วยพัฒนาโดยตรง (อ่าน 575) 15 ส.ค. 61
สำรวจการอบรมคูปองครู(สำหรับข้าราชการที่ไปอบรมมาแล้ว) (อ่าน 613) 15 ส.ค. 61
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล logbook ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 599) 14 ส.ค. 61
หลักเกณฑ์แนวใหม่ ว.21 (อ่าน 547) 08 ส.ค. 61
วิธีการตรวจสอบ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ (อ่าน 773) 08 ส.ค. 61
การกำหนดชั่วโมงการสอน กิจกรรม ภาระงาน (อ่าน 654) 08 ส.ค. 61
วฐ.1-3 (อ่าน 400) 08 ส.ค. 61
อธิบายการลง Logbook Teacher ก.ค.ศ power point (อ่าน 445) 08 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 1169) 03 ก.พ. 60
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปร (อ่าน 1178) 13 ม.ค. 60
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปร (อ่าน 951) 23 ธ.ค. 59
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของสถานศึกษา (อ่าน 867) 18 พ.ย. 59