งานบุคคล
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 153/2564 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 167) 15 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง กำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9) (อ่าน 24) 21 ต.ค. 64
คู่มือทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 99) 16 ต.ค. 64
ว10 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 0) 23 ก.ย. 64
ว9 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 2) 23 ก.ย. 64
แบบประเมินลูกจ้าง (อ่าน 93) 10 ก.ย. 64
แบบประเมินการปฏิบัติงาน(เลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (อ่าน 137) 10 ก.ย. 64
แบบประเมินพนักงานราชการประจำปี 2564 (อ่าน 70) 06 ก.ย. 64
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 348) 02 ก.ย. 64
รายงานการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน WFH (อ่าน 438) 21 ก.ค. 64
แบบคำร้องรับรองเงินเดือน (อ่าน 63) 13 ก.ค. 64
ฟอร์ม ID PLAN (อ่าน 229) 05 มิ.ย. 64
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร (อ่าน 203) 03 พ.ค. 64
ประเมินวิทยฐานะ ว.21 (อ่าน 325) 09 เม.ย. 64
บันทึกข้อความการประเมิน_ว21 (อ่าน 206) 03 เม.ย. 64
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 (อ่าน 337) 12 มี.ค. 64
คู่มือสพฐ ว21 (อ่าน 180) 08 มี.ค. 64
คู่มือว21 (อ่าน 181) 08 มี.ค. 64
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 295) 04 มี.ค. 64
แบบใบลาของบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 348) 14 ธ.ค. 63
ประกาศนับชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานสอนประจำปี2563 (อ่าน 689) 27 ส.ค. 63
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 919) 12 ต.ค. 62
แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 (อ่าน 835) 08 ต.ค. 62
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (อ่าน 733) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ (อ่าน 686) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ (อ่าน 627) 10 ก.ย. 62
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 501) 10 ก.ย. 62
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (อ่าน 448) 05 ก.ย. 62
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน ฉบับปรับปรุง 21 ส.ค.62 (อ่าน 373) 21 ส.ค. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.10 ครู (อ่าน 548) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 486) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ลิงค์สำหรับแบบชำระเงิน (อ่าน 60) 13 มิ.ย. 62
คู่มือการสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 696) 02 ม.ค. 62
หนังสือนำการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 654) 02 ม.ค. 62
คู่มือการถ่ายโอนข้อมูล logbook ฉบับปรับปรุงใหม่ (อ่าน 651) 31 ต.ค. 61
แบบฟอร์มเสนอชั่วโมงตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 792) 29 ส.ค. 61
สำรวจความประสงค์จะเข้ารับการอบรม เนื่องจากหน่วยพัฒนาครูยกเลิกการจัดอบรมและประสานกับหน่วยพัฒนาโดยตรง (อ่าน 699) 15 ส.ค. 61
สำรวจการอบรมคูปองครู(สำหรับข้าราชการที่ไปอบรมมาแล้ว) (อ่าน 785) 15 ส.ค. 61
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล logbook ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 735) 14 ส.ค. 61
หลักเกณฑ์แนวใหม่ ว.21 (อ่าน 674) 08 ส.ค. 61