กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพรัตน์ คงมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนิตยา มิตรยง
ครู คศ.3

วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวเมษยา สุขชม
ครู คศ.1

นายชยณัฐ เขียวขจร
ครู คศ.1

นายวิโชค สิทธิมงคล
ครู คศ.1

นางสาวปวริสา เวียงอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววีนัส มีทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง