กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ เสริมศิลป์
ครู คศ.3

นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ครู คศ.3

อรพิณ สุขใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางนพรัตน์ คงมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวนิตยา มิตรยง
ครู คศ.3

วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมษยน สุขชม

นายชยณัฐ เขียวขจร

นายวิโชค สิทธิมงคล