ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ต.ค. 63 อบรมประวัติศาสตร์ฯ
โดม1 กิจการ/904
04 ต.ค. 63 สอบ นร.ม.6
วิชาการ
03 ต.ค. 63 อบรมครู สพม7
ห้อง TO BE/โดม 1 วิชาการ
01 ต.ค. 63 ไหว้ครูศิลปะฯ
กลุ่มศิลปฯ
30 ก.ย. 63 งานมุทิตาเกษียณอายุ
กิจการ/บุคคล
09 ก.ย. 63 ส่งผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ที่กลุ่มสาระ
งานวัดผลกลุ่ม
07 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 การแข่งขันคำศัพท์ชิงทุนการศึกษา Media Kid 2020 รอบที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
01 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 กิจกรรมที่ ๑ สอนเสริมนักเรียนโดยครูในโรงเรียน
คุณครูระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
01 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 ประกาศผลการคัดเลือกประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
28 ส.ค. 63 ประกาศผลการคัดเลือกประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
27 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 วันสุนทรภู่ ( Open House)
คุณครูสุภาภรณ์ จำจิตต์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 ส.ค. 63 รับบริจาคโลหิต
งานพยาบาล
24 ส.ค. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
คณะกรรมการตามคำสั่ง
19 ส.ค. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คุณครูศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์ คุณครูวสันต์ งามแสงและคณะ
10 ส.ค. 63 ถึง 14 ส.ค. 63 นิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งผลการนิเทศฯ ครั้งที่ ๑
คุณครูไพฑูรย์ ทิพยสุข
09 ส.ค. 63 สอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
07 ส.ค. 63 * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
07 ส.ค. 63 กิจกรรมวันรพี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
03 ส.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63 การแข่งขันคำศัพท์ชิงทุนการศึกษา Media Kid 2020 รอบที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
03 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 ลงฐานข้อมูลโปรแกรม Book Mark
งานวัดผล/งานทะเบียน
30 ก.ค. 63 ถึง 05 ส.ค. 63 รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS *ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์และเอกสารอื่น
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
30 ก.ค. 63 ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
27 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
คุณครูวสันต์ งามแสงและคณะ
25 ก.ค. 63 ถึง 29 ก.ค. 63 พัฒนาทักษะทางภาษาและสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ ก.ค.ของทุกปี)
คุณครูปรีดาพร เกตุนคร
19 ก.ค. 63 สอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
17 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
16 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู
คุณครูพงษ์พัฒน์ มีแก้วและคณะ
13 ก.ค. 63 ให้บริการรายชื่อนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
งานวัดผล/งานทะเบียน
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
คณะครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
01 ก.ค. 63 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

งานวัดผล/งานทะเบียน / ครูที่ปรึกษา
01 ก.ค. 63 ถึง 30 ส.ค. 63 อ่านเพื่อพัฒนาความคิด
คุณครูณัฐวรรณ พลเจริญ
01 ก.ค. 63 ถึง 13 ก.ค. 63 รับสมัครนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติระยะที่๑ รุ่นที่๖๐
คุณครูศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
01 ก.ค. 63 ถึง 30 ส.ค. 63 เขียนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
คุณครูเมษยา สุขชม
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-net ม.6
วิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-net ม.3
ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง/ชุดนักเรียน วิชาการ
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 กีฬาสี ปีการศึกษา 2562
พลศึกษา
16 ม.ค. 63 วันครู
นักเรียนหยุด 1 วัน
บุคคล
12 ม.ค. 63 สอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี/อาคาร 3 วิชาการ
26 ก.ค. 61 ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจการนักเรียน
19 ก.ค. 61 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี มาศึกษาดูงาน
วิชาการ
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค
วิชาการ
07 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1
ชุดนักเรียน วิชาการ
05 พ.ค. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.4
กิจการนักเรียน
03 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1
กิจการนักเรียน
09 เม.ย. 61 นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1
วิชาการ
08 เม.ย. 61 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
วิชาการ
07 เม.ย. 61 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
วิชาการ
30 มี.ค. 61 วันพิกุลบาน
วิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่

ห้อง to be number1 วิชาการ
04 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก(นาฎศิลป์)
กลุ่มสาระศิลปะฯ
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค 2/2560
วิชาการ
23 ธ.ค. 60 ถึง 24 ธ.ค. 60 อบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนห้องเพชรพิกุล อบรม ห้อง 126
ชุดพละศึกษา งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
13 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรมฯ
25 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560
เริ่มประชุม 8.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัวห้องโฮมรูม
สุภาพ กิจการนักเรียน
04 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน 1/2560
วิชาการ
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
วิชาการ
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ภาษาไทยและกิจการนักเรียน
18 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560
ม.2,5 ประชุมภาคเช้า 8.00 - 12.00 น
ม.3,6 ประชุมภาคบ่าย 12.30 - 16.00 น

ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจการฯ
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจการนักเรียน
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.6
วิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.3
วิชาการ
01 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-net ม.6
วิชาการ
20 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-net ม.3
วิชาการ
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู
งานบุคคล
06 ม.ค. 60 Pre O-Net ม.3 ม.6
วิชาการ
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 วันหยุดเทศกาลปีใหม่
29 ธ.ค. 59 คณะกรรมการประเมินสภานักเรียน
กิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 59 มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
แนะแนว
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
วิชาการ
20 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559
กิจการนักเรียน
07 พ.ย. 59 ถึง 08 พ.ย. 59 จัดการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1
วิชาการ
31 ต.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดภาคเรียน ที่2/2559
16 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบปลายภาค 1/2559
วิชาการ
01 ก.ย. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
วิชาการ
29 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 สำรวจเวลาเรียนักเรียนที่ไม่ถึง 80%
วิชาการ
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทย์ฯ
12 ส.ค. 59 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
04 ส.ค. 59 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนมาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ
04 ส.ค. 59 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวพอเพียง
- ม.4 ห้องโสตฯ 2 เวลา 8.30 - 12.00 น.
-ครูที่ปรึกษา ม.4 เวลา 10.30 - 12.00 น.  โสตฯ1

กิจการนักเรียน
01 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
26 ก.ค. 59 ส่งผลสอบกลางภาค 1/2559
วิชาการ
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
11 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
วิชาการ
30 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5
วิทย์
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
หอประชุมกลาง(โดม) ภาษาไทย
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 59 ทอดผ้าป่าการศึกษา 99 ปี ปกณ
01 มิ.ย. 59 ปฐมนิเทศ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์
24 พ.ค. 59 เลือกกิจกรรมชุมนุม
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559