งานแผนงานฯ
กลยุทธ์องค์กร
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62