กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางไตรรัตน์ โชติพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3

นางสายใจ ฉิมพาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0991646158
อีเมล์ : saijai.chi@gmail.com

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0800997813
อีเมล์ : siramanee1812@hotmail.com

นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0981788562
อีเมล์ : social_pkn@hotmail.com

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0892079963
อีเมล์ : chadphoom@hotmail.com

นายมณฑล โหระโช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0880228437
อีเมล์ : piyanan.sri@gmail.com

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ครู คศ.2

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร
ครู คศ.1

นางสาวดนิตา สืบวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน
ครู คศ.2