กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวสันต์ งามแสง
ครู คศ.3

นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางใจทิพย์ บุญเรือง
ครู คศ.3

นางสายใจ ฉิมพาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางปณิธาน แว่นสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางไตรรัตน์ โชติพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายมณฑล โหระโช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางวิไล ขาวสระ
ครู คศ.1

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ครู คศ.2

นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร
ครูผู้ช่วย

นายวรพงษ์ อ่อนนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7