กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0800997813
อีเมล์ : siramanee1812@hotmail.com

นายวสันต์ งามแสง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0816866832
อีเมล์ : wasun19@outlook.co.th

นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0800973035
อีเมล์ : nutanan262505@gmail.com

นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0876031299
อีเมล์ : wanpen03032505@gmail.com

นางใจทิพย์ บุญเรือง
ครู คศ.3

นางสายใจ ฉิมพาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0991646158
อีเมล์ : saijai.chi@gmail.com

นางปณิธาน แว่นสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0851573685
อีเมล์ : panitan3889@hotmail.com

นางไตรรัตน์ โชติพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0981788562
อีเมล์ : social_pkn@hotmail.com

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0892079963
อีเมล์ : chadphoom@hotmail.com

นายมณฑล โหระโช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0880228437
อีเมล์ : piyanan.sri@gmail.com

นางวิไล ขาวสระ
ครู คศ.1

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ครู คศ.2

นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร
ครูผู้ช่วย

นายวรพงษ์ อ่อนนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0835894313
อีเมล์ : ton091233@hotmail.com