งานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินเตรียมรับการประเมินรอบสี่ (อ่าน 134) 29 ส.ค. 61
แบบกรอบข้อมูลฝ่ายบริหาร(ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน (อ.ก.ต.ป.น.) (อ่าน 204) 13 มิ.ย. 61
แบบกรอบข้อมูลครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ/งาน(อ.ก.ต.ป.น.) (อ่าน 241) 13 มิ.ย. 61
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ประจำปี 2560 (อ่าน 250) 22 เม.ย. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะชีวิตม.6 (อ่าน 390) 07 ก.พ. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.4 (อ่าน 405) 07 ก.พ. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.3 (อ่าน 361) 07 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.1 (อ่าน 286) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.1 (อ่าน 325) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.1 (อ่าน 450) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.1 (อ่าน 315) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.1 (อ่าน 264) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.1 (อ่าน 260) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.2 (อ่าน 162) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.2 (อ่าน 188) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.2 (อ่าน 171) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.2 (อ่าน 172) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.2 (อ่าน 144) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.2 (อ่าน 153) 02 ก.พ. 61
ทักษะความรู้พหุวัฒนธรรมม.3 (อ่าน 142) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนม.3 (อ่าน 141) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร(อาเซียน)ม.3 (อ่าน 149) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.3 (อ่าน 156) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.3 (อ่าน 147) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.3 (อ่าน 181) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.3 (อ่าน 179) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.3 (อ่าน 160) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.3 (อ่าน 160) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.4 (อ่าน 148) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่านม.4 (อ่าน 157) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการพูดม.4 (อ่าน 144) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.4 (อ่าน 155) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน)ม.4 (อ่าน 164) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.4 (อ่าน 130) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.4 (อ่าน 124) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.4 (อ่าน 156) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.4 (อ่าน 127) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.4 (อ่าน 127) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.4 (อ่าน 131) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.5 (อ่าน 139) 02 ก.พ. 61