งานประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงฯ ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะใช้ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะชีวิต ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะการคิดขั้นสูง ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ม.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ม.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะชีวิต ม.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ม.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะการคิดขั้นสูง ม.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นคุณลักษณะตามช่วงวัย ม.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ม.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ม.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะชีวิต ม.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ม.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จุดเน้นคุณลักษณะตามช่วงวัย ม.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63