งานประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางสรุปSAR ปี 2559-2561
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 62
เอกสารสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบ 4 25-27 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
power point การเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ณ ฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 62
เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 62
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 62
แบบบันทึกผลการประเมินข้ามกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ปี62
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 62
เกณฑ์การประเมินของคณะประเมินคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน รอบ 4
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
แบบบันทึกการเก็บข้อมูล ร่อยรอย เตรียมความพรัอมก่อนรับการประเมินรอบ 4
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 62
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะสรุปอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะคุณลักษณะตามช่วงวัย ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการอ่านอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการพูดอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการเขียนอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะคิดขั้นสูง ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะเทคโนโลยี ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการพูดอังกฤษ ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการเขียนอังกฤษ ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62