งานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมินของคณะประเมินคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน รอบ 4
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินรอบ 4
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
แบบบันทึกการเก็บข้อมูล ร่อยรอย เตรียมความพรัอมก่อนรับการประเมินรอบ 4
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 62
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะสรุปอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะคุณลักษณะตามช่วงวัย ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการอ่านอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการพูดอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการเขียนอังกฤษ ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะคิดขั้นสูง ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะเทคโนโลยี ม5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการพูดอังกฤษ ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการเขียนอังกฤษ ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะเทคโนโลยี ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะการฟังอังกฤษ ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะชีวิต ม.4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62
ทักษะคุณลักษณะตามช่วงวัย ม4
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62