งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินติดตามการบริหารจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559 (อ่าน 100) 23 ส.ค. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษ (อ่าน 104) 25 ก.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงาน SAR (อ่าน 103) 25 ก.ค. 60
แนวทางการปฏิรูประบบประกัน (อ่าน 98) 25 ก.ค. 60
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 102) 25 ก.ค. 60
คู่มือการประกันคุณภาพ (อ่าน 103) 25 ก.ค. 60
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ฉบับปรับปรุง 2560 (อ่าน 147) 08 มิ.ย. 60
คู่มือจุดเน้นของโรงเรียนแบบทดสอบทักษะฟังพูดอ่านเขียน (อ่าน 192) 02 มี.ค. 60
คู่มือจุดเน้นของโรงเรียนทักษะการฟัง (อ่าน 193) 02 มี.ค. 60
จุดเน้นอยู่อย่างพอเพียง ม.1 (อ่าน 201) 02 มี.ค. 60
จุดเน้นอยู่อย่างพอเพียง ม.2 (อ่าน 169) 28 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะเขียน(อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 154) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะอ่าน (อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 159) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะพูด(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 163) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะฟัง (อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 172) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน (อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 193) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะเขียน(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 178) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะพูด(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 127) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะอ่าน (อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 125) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะฟัง (อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 129) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 132) 20 ก.พ. 60
ปกคู่มือคณะประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 172) 03 ก.พ. 60
คู่มือคณะประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 178) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 15 (อ่าน 157) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 14 (อ่าน 142) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 13 (อ่าน 137) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 12 (อ่าน 131) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 11 (อ่าน 146) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 10 (อ่าน 136) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 9 (อ่าน 140) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 8 (อ่าน 151) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 7 (อ่าน 113) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 6 (อ่าน 120) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 5 (อ่าน 129) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 4 (อ่าน 127) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 3 (อ่าน 116) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 2 (อ่าน 126) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 1 (อ่าน 116) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 ทักษะเรียนรู้ภาษาอาเซียน (อ่าน 123) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 สรุปทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน (อังกฤษ) (อ่าน 129) 03 ก.พ. 60