งานประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินคณภาพภายนอก รอบ 4
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 64
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
สรุปทักษะใช้ภาษาต่างประเทศ ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะแสวงหาความรู้ ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่าน ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการพูด ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะพหุวัฒนธรรมม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะชีวิต ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
สรุปทักษะใช้ภาษาต่างประเทศ ม.5 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.5 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะแสวงหาความรู้ ม.5 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.5 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่าน ม.5 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟัง ม.5 ล่าสุด ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64