งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ประจำปี 2560 (อ่าน 30) 22 เม.ย. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะชีวิตม.6 (อ่าน 181) 07 ก.พ. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.4 (อ่าน 162) 07 ก.พ. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.3 (อ่าน 151) 07 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.1 (อ่าน 85) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.1 (อ่าน 87) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.1 (อ่าน 101) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.1 (อ่าน 96) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.1 (อ่าน 92) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.1 (อ่าน 92) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.2 (อ่าน 63) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.2 (อ่าน 73) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.2 (อ่าน 76) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.2 (อ่าน 78) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.2 (อ่าน 59) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.2 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะความรู้พหุวัฒนธรรมม.3 (อ่าน 63) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนม.3 (อ่าน 57) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร(อาเซียน)ม.3 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.3 (อ่าน 70) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.3 (อ่าน 62) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.3 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.3 (อ่าน 79) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.3 (อ่าน 62) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.3 (อ่าน 63) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.4 (อ่าน 62) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่านม.4 (อ่าน 70) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการพูดม.4 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.4 (อ่าน 59) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน)ม.4 (อ่าน 51) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.4 (อ่าน 50) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.4 (อ่าน 46) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.4 (อ่าน 49) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.4 (อ่าน 45) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.4 (อ่าน 47) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.4 (อ่าน 45) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.5 (อ่าน 45) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่านม.5 (อ่าน 47) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการพูดม.5 (อ่าน 43) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.5 (อ่าน 42) 02 ก.พ. 61