งานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2562 (sar 62)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของครู 2562 (SAR)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 63
คำนำ-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ภาคผนวก-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 5 สรุปผล-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ตอนที่ 3 การปฏิบัติภาระหน้าที่-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
(แก้ไข) หน้าปก-รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหาร/งาน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
อยู่อย่างพอเพียง ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
แสวงหาความรู้ ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
สื่อสาร ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อาเซียน) ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
ทักษะใช้ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
ทักษะชีวิต ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
ทักษะความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมอาเซียน ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
ทักษะการคิดขั้นสูง ม.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63