กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3

นายธนกฤษ แสงอุทัย
ครู คศ.1

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ศรพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
พนักงานราชการ

นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว