กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3

นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู คศ.2

นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ครู คศ.3

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ครู คศ.2

นายปรีชญา แสงอุทัย
ครู คศ.1

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครูผู้ช่วย

นางศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว