กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
อีเมล์ : Tachid-8@hotmail.com

นายธนกฤต แสงอุทัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 094-5596847
อีเมล์ : aomlaom@hotmail.com

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0952545823
อีเมล์ : atcharaphorn823@gmail.com

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นายสุวัฒน์ ศรพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว