กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3

นายธนกฤต แสงอุทัย
ครู คศ.1

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ศรพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
พนักงานราชการ

นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว