กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนกฤษ แสงอุทัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
พนักงานราชการ