กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : atcharaphorn823@gmail.com

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
อีเมล์ : Tachid-8@hotmail.com

นายสุวัฒน์ ศรพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายธนกฤต แสงอุทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : aomlaom@hotmail.com

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว