กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : Tachid-8@hotmail.com

นายธนกฤต แสงอุทัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 094-5596847
อีเมล์ : aomlaom@hotmail.com

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0952545823
อีเมล์ : atcharaphorn823@gmail.com

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ศรพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
พนักงานราชการ

นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว