ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวสัจพร งามศลิป์ 2. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง 3. นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:57   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นายพงศ์พัทธ์ สมบูรณ์ยิ่ง 2. นางสาวสราลี บุญมี 3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:10   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวกัลยรตัน์ วิจิตราพันธ์ 2. นางสาวปวีณา ดีค าไฮ 3. นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:03   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นายภัทรพล สังข์รุ่ง 2. นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์ 3. นางสาวชไมพร อังกาบ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:00   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวชนิสรา ญาตเิจรญิ 2. นางสาวธันยากานต์ กุลจารุชัยพัฒน์ 3. นางสาวจีราภรณ์ พิมพ์เชื้อ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,11:54   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานชีววิทยาห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวฐิตาภา คนทัศน์ 2. นางสาวชุติมา ไชยทุ่งฉิน 3. นางสาวสราวลี ชาลีชาติ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,11:43   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,22:50   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัตะมวยไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,22:42   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Thailand Junior Water Prize 2019
ชื่อนักเรียน : 1)นางสาวเมธาพร ลาหู่ 2)นางสาววริศรา เดชผิว
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,09:25   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68
ชื่อนักเรียน : 1.นางสาวสัจพร งามศิลป์ 2.นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2561,14:17   อ่าน 308 ครั้ง