เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง โกซิน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย วอนศรี
ครู คศ.2

นางสุณิสา โถทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกชล มูลมณี
ครู คศ.1

นางสาวนพสร อู่แก้ว
ครู คศ.1

นางสุภาพร วงษ์ดารา
ครู คศ.1

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ครู คศ.1

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ครู พนักงานราชการ