เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง โกซิน
ครู คศ.2

นางสุณิสา โถทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกชล มูลมณี
ครู คศ.1

นางสาวนพสร อู่แก้ว
ครู คศ.1

นางสุภาพร วงษ์ดารา
ครู คศ.1

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ครู คศ.1

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ครู พนักงานราชการ