เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายไพรัช สุขมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู คศ.2

นางสาวสมปอง โกซิน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย วอนศรี
ครู คศ.2

นางสาวกนกชล มูลมณี
ครู คศ.1

นางสุภาพร วงษ์ดารา
ครูผู้ช่วย

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ครู พนักงานราชการ