เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายไพรัช สุขมูล
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู คศ.2

นางสาวสมปอง โกซิน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย วอนศรี
ครู คศ.2

นางสาวกนกชล มูลมณี
ครู คศ.1

นางสุภาพร วงษ์ดารา
ครู คศ.1

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ครู คศ.1

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ครู พนักงานราชการ