เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง โกซิน
ครู คศ.2

นางสุณิสา โถทอง
ครู คศ.2

นางสาวนพสร อู่แก้ว
ครู คศ.1

นางสุภาพร วงษ์ดารา
ครู คศ.1

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ครู คศ.1

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ครู พนักงานราชการ