เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายไพรัช สุขมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู คศ.2

นางสาวสมปอง โกซิน
ครู คศ.1

นายธวัชชัย วอนศรี
ครู คศ.1

นางสาวกนกชล มูลมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพสร อู่แก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร วงษ์ดารา
ครูผู้ช่วย

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุล
ครู พนักงานราชการ

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ครู พนักงานราชการ