ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 276058
Page Views 485681

นายสมบัติ เสริมศิลป์
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/หัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรท้องถิ่น

นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
หัวหน้าสำนักงานวิชาการและหัวหน้างานวางแผนด้านวิชาการ

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน หัวหน้างานประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบฯและหัวหน้างานรับนักเรียน

นางวันเพ็ญ สงวนสุข
หัวหน้างานพัฒนาการสอนการเรียนรู้

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรม
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางลัดดา ศรีโสภา
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพรนภา ยืนยง
หัวหน้างานแนะแนว

นางปณิธาน แว่นสุข
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

นางสุชีรา อัศววิภาส
หัวหน้างานประสานความร่วมมือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร ฯ

นางธมนธรรณ สุคนธ์
หัวหน้างานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและหัวหน้างานสำมะโนผู้เรียน

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวสันต์ งามแสง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุจิตรา วันทะนะ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสุรีย์ เมืองทอง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน