กลุ่มบริหารวิชาการ

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมาโนช มั่นคง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวนฤมล ก้อนขาว
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0818294379
อีเมล์ : krittiyaponsang2518@gmail.com

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน หัวหน้างานประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบฯและหัวหน้างานรับนักเรียน
อีเมล์ : kokopoy@hotmail.com

นางธมนวรรณ สุคนธ์
หัวหน้างานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
หัวหน้าหัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
หัวหน้างานงานพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางขวัญใจ กองศักดา
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
หัวหน้างานห้องสมุด งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
หัวหน้างานสำมะโนผู้เรียน

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรท้องถิ่น

นางสาววนิศา งามแสง
หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
หัวหน้างานประสานความร่วมมือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
งานพัสดุวิชาการ

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางไตรรัตน์ โชติพงษ์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรี วสุรัตน์ วงษ์มิตร
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
หัวหน้างานแนะแนว

นายณรงค์กร ยะหัตตะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุสิตา งามดี
ผู้ช่วยงานทะเบียนนักเรียน

นางสาวรัชนีกร ราษีมีน
เจ้าหน้าที่โรเนียว