กลุ่มบริหารวิชาการ

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0818294379
อีเมล์ : krittiyaponsang2518@gmail.com

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน หัวหน้างานประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบฯและหัวหน้างานรับนักเรียน
อีเมล์ : kokopoy@hotmail.com

นางวันเพ็ญ สงวนสุข
หัวหน้างานพัฒนาการสอนการเรียนรู้

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางพรนภา ยืนยง
หัวหน้างานแนะแนว

นางปณิธาน แว่นสุข
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

นางธมนวรรณ สุคนธ์
หัวหน้างานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและหัวหน้างานสำมะโนผู้เรียน

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวสันต์ งามแสง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสุรีย์ เมืองทอง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรท้องถิ่น

นายณรงค์กร ยะหัตตะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัชนีกร ราษีมีน
เจ้าหน้าที่โรเนียว