ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง

            เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี ปราจิณราษฎรอำรุง ตั้งอยู่บริเวณวัดหลวงปรีชากูล  (สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูลในปัจจุบัน) เริ่มทำการสอน
พ.ศ. 2456  เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2460  แยกออกเป็น 2 โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน คือ โรงเรียนชาย และโรงเรียนหญิง  โรงเรียนชายย้ายไปอยู่ที่ใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) ใช้ชื่อเดิม  โรงเรียนหญิง  อยู่ที่เดิม โดยมีชื่อ ว่าโรงเรียนสตรีปราจีนบุรี ปราจีนกัลยาณี  อักษรย่อ  ป.ก.ณ  ต่อมาเปลี่ยนเป็น ป.จ.๒
พ.ศ. 2479  โรงเรียนสตรีปราจีนบุรี ปราจีนกัลยาณี เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาโดยรับเฉพาะนักเรียนหญิง
พ.ศ. 2498   ย้ายมาอยู่ที่  664 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (สถานที่ตั้งปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  ซึ่งเป็นที่ของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2506    เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ใช้อักษรย่อ ป.ก.ณ. ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมปลาย (แผนกศิลป์) และเริ่มรับนักเรียนชายในระดับมัธยมปลาย
พ.ศ. 2539    เริ่มรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษา   ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภายใต้การบริหารของ นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

            พ.ศ. 2527  ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง เขตการศึกษา 12

            พ.ศ. 2532  ได้รับรางวัลห้องสมุดที่มีผลงานดีเด่น

            พ.ศ. 2536  ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 12

            พ.ศ. 2541  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2541

            พ.ศ. 2546  ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

            พ.ศ. 2549  ได้รับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน