คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บังอร วิลาวัลย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พันตรีครรชิต โพธิ๋ทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี เช่นขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์
ตำแหน่ง : ผูู้้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติมา ชินสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประโชติปริยัติคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายมณตรี ชิณศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา ศิริปักมานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกษวรรณ จันทรรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายพิณ ปฐมบวร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเปรมฤทัย วิจิตรกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางธันย์ชนก เมทนีกรชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร อินทมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ