คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ภู่มณี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ สิงห์คำ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยารัตน์ พิณแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอาร์ต รุ่นประพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูภาวนาธรรมธารี
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พระปลัดธีรชัย อชิโต
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณา นาคะเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจงรักษ์ ฤทธิ์ประวัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี งามดี
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน พงษ์อ้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ทนสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เสริมศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ดีเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ