กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางเพียงใจ สีโสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ครู คศ.1