กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0845648508
อีเมล์ : tong_buu@hotmail.com

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : SEREENUN@gmail.com

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3
อีเมล์ : toywi_38@hotmail.com

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3
อีเมล์ : nuluay_zz19@hotmail.com

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2
อีเมล์ : namtip.son@hotmail.com

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2
อีเมล์ : khoomthong@hotmail.com

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0818323059
อีเมล์ : kanokpoy@gmail.com

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2
อีเมล์ : kitreggea@gmail.com

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.2
อีเมล์ : tamonwanseeta@gmail.com

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.2
อีเมล์ : kungthaia@gmail.com

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.2
อีเมล์ : chahomcha@gmail.com

นางสาวกมลชนก สมจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวปรารถนา ดาราย
ครู คศ.1

นายพุทธิพงษ์ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นาย ชาญเดช เรืองศรี
ครูอัตราจ้าง