กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ครู คศ.2

นางสาวปราณี กิติพิมล
ครู คศ.2

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางเพียงใจ สีโสม
ครู คศ.3

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.1

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.1

นายไพบูลย์ จองมี
ครูอัตราจ้าง

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3