กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : SEREENUN@gmail.com

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3
อีเมล์ : toywi_38@hotmail.com

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3
อีเมล์ : nuluay_zz19@hotmail.com

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.3
อีเมล์ : namtip.son@hotmail.com

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0845648508
อีเมล์ : tong_buu@hotmail.com

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.3
อีเมล์ : khoomthong@hotmail.com

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.3
อีเมล์ : kanokpoy@gmail.com

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2
อีเมล์ : kitreggea@gmail.com

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.2
อีเมล์ : tamonwanseeta@gmail.com

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.2

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.2
อีเมล์ : chahomcha@gmail.com

นางสาวกมลชนก สมจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวปรารถนา ดาราย
ครู คศ.1

นายพุทธิพงษ์ คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ครู คศ.1

นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
ครู คศ.1

นาย ชาญเดช เรืองศรี
ครูอัตราจ้าง