กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.2

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.2

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.2

นางสาวกมลชนก สมจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวปรารถนา ดาราย
ครู คศ.1

นายพุทธิพงษ์ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นาย ชาญเดช เรืองศรี
ครูอัตราจ้าง