ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ดีเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร อินทมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายมณตรี ชิณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม จันทโภโค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางพัลลภา จันทรุจิรากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ สุพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไรวรรณ พัฒนวิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์ เตียรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางพอพิศ กีรติอังกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นางวรณี ศิริบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเวียรวิวัฒน์ คชเสนี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2510
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมบูรณ์ คงใหญ่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางนพพร เวชพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสวรรค์ รัตนายน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491 - 2496
ชื่อ-นามสกุล : นางพนมวัลย์ แย้มบุญชู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นางถนอม สนิทพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายสาย จำรูญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481 - 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ศุขสมาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2480 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายขาว โกมลมิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479 - 2480