กลุ่มบริหารทั่วไป

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
งานสำนักงาน/งานเสื้อผ้า/อุปกรณ์การเรียน

นางพรนภา ยืนยง
งานพัสดุ

นางสาวโสภา มณฑา
งานประกันคุณภาพภายในกลุ่มบริหารทั่วไป/งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นายวิโชค สิทธิมงคล
งานดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
งานซ่อม-บำรุง/งานดูแล ควบคุมนักการภารโรง

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
งานจัดสถานที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ/งานยานพาหนะ

นางสาวสมปอง โกซิน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ/งานเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 7

นายพูลศักดิ์ ยืนยง
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

นางสาวบังอร ไชยม
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และออกแบบตกแต่ง

นางอรพิณ สุขใจ
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
งานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
งานระบบดูแล Facebook

นางสาววิกานดา พิณแพทย์
งานสวัสดิการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

นางนงนุช พิทักษ์ธนานนท์
งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

นางเสาวภา วัขรกาฬ
งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

นางสุรีย์ เมืองทอง
งานโภชนาการ

นางสุภลักษณ์ วรรณสุข
งานประสานงานราชกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

นางนพรัตน์ คงมาลา
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา