กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธวัชชัย วอนศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
งานสำนักงาน/งานเสื้อผ้า/อุปกรณ์การเรียน

นายวิโชค สิทธิมงคล
งานดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
งานซ่อม-บำรุง/งานดูแล ควบคุมนักการภารโรง

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
งานจัดสถานที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ/งานยานพาหนะ

นางสาวสมปอง โกซิน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ/งานเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 7

นายจักรกริช เภาโพธิ์
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
งานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
งานระบบดูแล Facebook

นางสาววิกานดา พิณแพทย์
งานสวัสดิการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี