กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางขวัญใจ กองศักดา
ครู คศ.3

นางสาคร อ่อนเอม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 09225403XX

นายไพทูรย์ ศรีนาค
ครู คศ.2

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
ครู คศ.2

นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ครู คศ.2

นางสาววนิศา งามแสง
ครู คศ.2

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 09615146xx
อีเมล์ : viview.kim@gmail.com

นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ครู คศ.1

นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ครู คศ.1

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ครู คศ.1

นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ นิยมวิทยพันธุ์
ครูอัตราจ้าง

Mr. Toshihide Enomoto