กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุชีรา อัศววิภาส
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ ชาญชัยวรวิทย์
ครู คศ.2

นายไพทูรย์ ศรีนาค
ครู คศ.2

เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.2

ขวัญใจ กองศักดา
ครู คศ.2

สาคร อ่อนเอม
ครู คศ.1

ปรีดาวรรณ ถาวร
ครู คศ.1

นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางนฤมล หนูพรม
ครูผู้ช่วย

ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ครูผู้ช่วย

ชัชชารี ประชุมชน
ครูผู้ช่วย

นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2

นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ

นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง

นางสาววิกานดา พิณแพทย์

นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี

นางสาวรุจิรา เจริญสุข