กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางขวัญใจ กองศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-4018141
อีเมล์ : cchuleesal@gmail.com

นายไพทูรย์ ศรีนาค
ครู คศ.2

นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ครู คศ.2

นางสาคร อ่อนเอม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 09225403XX

นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0830219864
อีเมล์ : yanisa12348@gmail.com

นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.1

นางนฤมล หนูพรม
ครู คศ.1

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 09615146xx
อีเมล์ : viview.kim@gmail.com

นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ นิยมวิทยพันธุ์
ครูอัตราจ้าง

Mr. Mitchell Smith

Mr. Toshihide Enomoto

Mr. David Perreault

Miss Josayne Cole

Miss Maeve Richardson