กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญใจ กองศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2

นายไพทูรย์ ศรีนาค
ครู คศ.2

นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ครู คศ.2

นางสาคร อ่อนเอม
ครู คศ.2

นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.1

นางนฤมล หนูพรม
ครู คศ.1

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
ครู คศ.1

นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ นิยมวิทยพันธุ์
ครูอัตราจ้าง

Mr. Mitchell Smith

Mr. Toshihide Enomoto

Mr. David Perreault

Miss Josayne Cole

Miss Maeve Richardson