กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไพทูรย์ ศรีนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

ขวัญใจ กองศักดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

สาคร อ่อนเอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ปรีดาวรรณ ถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางนฤมล หนูพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ชัชชารี ประชุมชน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2

นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ

นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง

นางสาววิกานดา พิณแพทย์

นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี

นางสาวอิงอร อยู่ปากพลี

นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ