กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
กิจกรรมลูกเสือ

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
กิจกรรมรักษาดินแดน

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
กิจกรรมทัศนศึกษา