กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณรันนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒิ
กิจกรรมชุมนุม

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
กิจกรรมลูกเสือ

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

นางปณิธาน แว่นสุข
กิจกรรมยุวกาชาด

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
กิจกรรมรักษาดินแดน

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
กิจกรรมทัศนศึกษา