กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพิชญกัญญา อธิพวงมาลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2

นางวนิดา พูนวัน
ครู คศ.3

นายธานินทร รอดเกตุกูล
ครู คศ.1

นายสุริยนต์ มหาราช
ครู คศ.1

นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ครู คศ.1

นางสาวนุร์มุรณี เจ๊ะเต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัทรี รัตนกรุณา
ครูผู้ช่วย