คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางลัดดา ศรีโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ งามแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน