กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวนพสร อู่แก้ว
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
งานพัสดุ