กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวนพสร อู่แก้ว
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสุณิสา โถทอง
งานการเงินและบัญชี

นางสุภาพร วงษ์ดารา
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเบ็ญจวรรณ เดชสุภา
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
งานการเงินและบัญชี

นางวิไล ขาวสระ
งานรับและจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา

นางสาวปวริศา เวียงอินทร์
งานการเงินและบัญชี

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววีนัส มีทรัพย์
งานรับและจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา

นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
งานการเงินและบัญชี

นางสาวกมลชนก พันธ์ทอง
ผู้ช่วยงานแผนงานโรงเรียน