กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวอุษณีย์ เรืองฤทธิ์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวนพสร อู่แก้ว
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสุภาพร วงษ์ดารา
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางวีนัส อินทร์เอี่ยม
งานรับและจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา

นางสาวกมลชนก สมจิตต์
งานการเงิน

นางสาวปรารถนา ดาราย
งานการเงิน

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกมลชนก พันธ์ทอง
ผู้ช่วยงานแผนงานโรงเรียน

นางสาวเบญจวรรณ เดชสุภา
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นายชาญเดช เรืองศรี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวอรทัย ดิษฐวงษา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธีราพร จูมานัส
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี