กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
หัวหน้างานการเงิน

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวนพสร อู่แก้ว
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุภาพร วงษ์ดารา
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสุณิสา โถทอง
งานการเงินและบัญชี

นางสาวเบ็ญจวรรณ เดชสุภา
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นางวิไล ขาวสระ
งานรับและจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา

นางสาวปวริศา เวียงอินทร์
งานการเงินและบัญชี

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววีนัส มีทรัพย์
งานรับและจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา

นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
งานการเงินและบัญชี

นางสาวกมลชนก พันธ์ทอง
ผู้ช่วยงานแผนงานโรงเรียน

นางสาวปรารถนา ดาราย
เจ้าหน้าที่การเงิน