กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรีย์ เมืองทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ครู คศ.3

นายจักรกริช เภาโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี วสุรัตน์ วงษ์มิตร
ครูผู้ช่วย