กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรีย์ เมืองทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ครู คศ.3

นายยุทธนา บุญเล่า
ครู คศ.3

นางสาวนพสร อู่แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายจักรกริช เภาโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี วสุรัตน์ วงมิตร
ครูผู้ช่วย