กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรีย์ เมืองทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจักรกริช เภาโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

ว่าที่ร้อยตรี วสุรัตน์ วงษ์มิตร
ครูผู้ช่วย