กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรีย์ เมืองทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0870799634
อีเมล์ : suree13@gmail.com

นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0861581250
อีเมล์ : ๋๋่Janmup@gmail.com

นายจักรกริช เภาโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี วสุรัตน์ วงษ์มิตร
ครูผู้ช่วย