ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/10 ที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:20  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความสนใจการเรียนฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:19  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า รหัสวิชา ว23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:18  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า รหัสวิชา ว23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:18  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง หินอัคนี
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:17  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง หินอัคนี
ชื่ออาจารย์ : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:17  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:16  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:16  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน รายวิชาฟิสิกส์ 3 (ว32203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:16  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลชองการใช้แบบจำลองรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:15  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..