ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,08:58  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคาพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยา สุขชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,08:57  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการแก้ไขปัญหาการเขียนคาที่มีวรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โดยใช้แบบฝึกการเขียนคาที่มีวรรณยุกต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,08:56  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคาประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา มิตรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,08:54  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกด คายากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,08:51  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน โดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,08:48  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบบูรณาการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:11  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว 33244และ ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:07  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการท่องคาศัพท์ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:06  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคานวณสูตรทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:04  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..