ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:14  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะในการเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:12  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านคําในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:11  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคําประพันธ์ ประเภท กลอนสุภาพ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา มิตรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:08  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:07  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 ปการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เขียวขจร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:06  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคําประพันธ์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใชแบบฝกการแตงคําประพันธ
ชื่ออาจารย์ : นางนพรัตน์ คงมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:04  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านทํานองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:00  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนด้วยการสอนแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการผลิตภัณฑ์พื้นบ้านปราจีนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:56  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:54  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..