ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุชีรา อัศววิภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/10 ที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:20  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องของไหล วิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว33205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:19  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า รหัสวิชา ว23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:18  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า รหัสวิชา ว23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:18  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง หินอัคนี
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:17  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง หินอัคนี
ชื่ออาจารย์ : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:17  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ ชุดการสอน เรื่องไฟฟ้าเคมี รหัสวิชา ว33224
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:16  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..