ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:20  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 รหัสวิชา คอม 5 การสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:12  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 รหัสวิชา คอม 5 การสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:12  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:12  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 รหัสวิชา คอม 3 การจัดการฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:11  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้างเว็ปไซต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วอนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:09  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:09  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:09  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง โกซิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:08  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง33101
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:08  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..