ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:38  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:37  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:36  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัศมิ์ บุญใช้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:34  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:32  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายธานินทร รอดเกตกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:32  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา พูนวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:30  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:30  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:28  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:27  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..