ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่าน Pronunciation จาหนังสือ Access 2 และแบบฝึกหัดอ่าน Access Interactive Software
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:00  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่าน Pronunciation จาหนังสือ Access 2 และแบบฝึกหัดอ่าน Access Interactive Software
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:00  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ (อ 33205) โดยใช้กิจกรรมการแสดงละคร
ชื่ออาจารย์ : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:00  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : สาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:59  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:59  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทางภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน และสื่อโฆษณาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:58  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รายวิชาภาษาจีน 1 (จ31201) โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:58  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:57  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : ชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:57  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:55  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..