ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:52  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอนุธิดา ขยันงาน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:50  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:19  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายวิโชค สิทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:18  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสื่อประสม
ชื่ออาจารย์ : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:17  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําแท้และคําควบกล้ําไม่แท้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยา สุขชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:16  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:14  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะในการเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:12  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านคําในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:11  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคําประพันธ์ ประเภท กลอนสุภาพ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา มิตรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:08  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..