ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิสันตรี รสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:08  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:08  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:07  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:06  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา บุญเล่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:49  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:49  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:48  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน วิชาการงานอาชีพ 4 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบังอร ไชยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:47  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชาการงานอาชีพ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่ออาจารย์ : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:46  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลสำเร็จของชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:46  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..