ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:39  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายวสันต์ งามแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:38  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ในรายวิชา หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางปณิธาน แว่นสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:37  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation method)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:32  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทัศนคติที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:30  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ขาวสระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:28  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:25  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายศิริพงษ์ สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:23  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:22  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:21  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..