ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษยชาติในคริสต์วรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยการจัดการศึกษาโดยใช้หลักการซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:14  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:13  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ผู้ช่วยครูที่มีต่อการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:13  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:12  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษารายกรณี:นักเรียนที่มีพฤติกรรมแอบหลับในเวลาเรียนและหาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,15:33  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,15:32  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคุยกันในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา ยืนยง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,15:30  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
ชื่ออาจารย์ : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:55  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
ชื่ออาจารย์ : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:54  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:54  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..