ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:12  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษารายกรณี:นักเรียนที่มีพฤติกรรมแอบหลับในเวลาเรียนและหาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,15:33  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,15:32  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคุยกันในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา ยืนยง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,15:30  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
ชื่ออาจารย์ : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:55  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
ชื่ออาจารย์ : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:54  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:54  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:52  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:51  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..