ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:58  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:57  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:56  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากตำแหน่งที่ ที่เป็นทศนิยมโดยใช้วิธีการคำนวณที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกอร ชาหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:55  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:54  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:53  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:52  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ สีโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:51  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกและหาแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:50  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:48  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..