ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:18  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:17  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:16  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา เปอร์เซ็นต์ไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกอร ชาหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:16  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:15  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะคณิตคิดเร็วของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:14  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : อรพิณ สุขใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:13  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการให้บริการงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:13  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยานี เชาว์ดี
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:12  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เขียวขจร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:12  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..