ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:07  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 ปการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เขียวขจร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:06  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคําประพันธ์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใชแบบฝกการแตงคําประพันธ
ชื่ออาจารย์ : นางนพรัตน์ คงมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:04  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านทํานองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:00  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนด้วยการสอนแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการผลิตภัณฑ์พื้นบ้านปราจีนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:56  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:54  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : สาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:53  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายไพทูรย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:50  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนห้อง ม.4/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:48  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : ขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:46  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..