ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการออกเสียงของคำกริยาที่เติม –ed โดยบัตรคำ แบบฝึกหัด และสื่อ VDO
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:53  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการออกเสียงของคำกริยาที่เติม –ed โดยบัตรคำ แบบฝึกหัด และสื่อ VDO
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:49  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการออกเสียง
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ชาญชัยวรวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:48  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการออกเสียง
ชื่ออาจารย์ : นางสุชีรา อัศววิภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:48  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคำเป็นขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:47  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:46  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:46  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช พิทักษ์ธนานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:46  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยนต์ มหาราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:45  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:45  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..