ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ เมืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:45  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:44  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง โกซิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:43  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:43  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:42  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:42  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วอนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:41  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:40  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:39  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:39  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..