ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยนต์ มหาราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:25  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช พิทักษ์ธนานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:20  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส 32102
ชื่ออาจารย์ : นางสายใจ ฉิมพาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:42  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการรักษาศีล ๕ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:42  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการรักษาศีล ๕ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:41  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการรักษาศีล ๕ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:40  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายวรพงษ์ อ่อนนา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:39  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:39  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายวสันต์ งามแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:38  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ในรายวิชา หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางปณิธาน แว่นสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:37  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..