ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยนต์ มหาราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:32  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจณา วัฒนานุกูลพงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:31  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:28  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:28  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธานินทร รอดเกตกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:27  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:27  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา พูนวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:26  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทัศนคติที่มีผลต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:22  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:20  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:19  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..