ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation method)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:32  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทัศนคติที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:30  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ขาวสระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:28  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:25  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายศิริพงษ์ สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:23  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:22  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:21  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมแรงผู้เรียนให้มีความรู้อย่างแม่นยา ในเรื่องทัศนศิลป์ และความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติและการเสริมแรงผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : นายธนกฤษ แสงอุทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:20  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsawวิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:19  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนร้องเพลงไทยเดิมโดยใช้คาราโอเกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:17  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..