ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:46  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและจับใจความภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : ชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:44  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา ภาษาจีนอ่าน-เขียน1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:43  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:40  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:40  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:38  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:37  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:36  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:32  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายธานินทร รอดเกตกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:32  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..