ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัศมิ์ บุญใช้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:44  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจณา วัฒนานุกูลพงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:44  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธานินทร รอดเกตกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:43  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา พูนวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:43  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,08:43  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:29  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 วิชาศิลปะ3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:29  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาจินตนาการด้วยการใช้เส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:28  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชญา แสงอุทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:27  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุจิตรา วันทะนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:27  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..