ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:23  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ Mild Mapping ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธ์ของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา ทานทน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:23  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ Mild Mapping ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธ์ของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ บุญทะลับ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:22  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ Mild Mapping ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธ์ของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางอนุธิดา ขยันงาน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:22  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:22  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:22  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจต่อผลการใช้สื่อ SCIENCE SHOW ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:21  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจต่อผลการใช้สื่อ SCIENCE SHOW ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิสันตรี รสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:21  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:20  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:20  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..