ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนม.2/6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:36  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนม.2/6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:34  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียน สถิติเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:32  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียน สถิติเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:32  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย
ชื่ออาจารย์ : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:30  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเรียงการสับเปลี่ยน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:28  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรม การส่งการบ้าน ของนักเรียนชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:23  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาสาเหตุเรื่องไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นม.1/8 รายวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:20  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนcai รายวิชาเทคโน4 นักเรียนม.2/4
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วอนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:18  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนม.ต้นชุมนุมหุ่นยนต์
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:16  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..