ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา เจริญสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:51  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:50  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องเซลไฟฟ้าเคมี
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:47  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องของไหล
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:47  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:43  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:43  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ชาญชัยวรวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุชีรา อัศววิภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..