ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:58  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้แผนผังขั้นตอนการทดลอง (flowchart) ในการพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:57  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว 32202) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:56  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โดยใช้เทคนิค “ฝึกการคิดและวิเคราะห์ก่อนตัดสิน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:54  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:52  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอนุธิดา ขยันงาน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:50  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:19  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายวิโชค สิทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:18  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสื่อประสม
ชื่ออาจารย์ : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:17  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําแท้และคําควบกล้ําไม่แท้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยา สุขชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:16  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..