ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : ชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายไพทูรย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:52  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา เจริญสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:51  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:50  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องเซลไฟฟ้าเคมี
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:47  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องของไหล
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:47  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:43  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:43  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ชาญชัยวรวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..