ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : สาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:53  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายไพทูรย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:50  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนห้อง ม.4/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:48  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : ขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:46  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:46  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและจับใจความภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : ชัชชารี ประชุมชน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:44  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา ภาษาจีนอ่าน-เขียน1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:43  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา เจริญสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:42  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:40  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,08:40  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..