ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัส ง32101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:08  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ เรื่อง Resistor ด้วย Power point ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:07  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:07  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบังอร ไชยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:06  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา บุญเล่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:06  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:05  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ เมืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:05  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเหม่อลอยและแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:04  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:04  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา ยืนยง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:03  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..