ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลชองการใช้แบบจำลองรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:14  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ Graphic Organizers ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:14  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ Graphic Organizers ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบส
ชื่ออาจารย์ : นางอนุธิดา ขยันงาน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:13  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:12  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ รายวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:11  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ รายวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:10  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:09  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิสันตรี รสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:08  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:08  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:07  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..