ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “โมเม้นต์” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:03  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:02  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจาแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ โดยเทคนิคการสร้าง “ความกล้า” แสดงความคิดเห็น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:01  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจาแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ โดยเทคนิคการสร้าง “ความกล้า” แสดงความคิดเห็น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิสันตรี รสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:00  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีทาง DNA โดยใช้เทคนิค Reflection
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,10:00  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:59  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:58  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้แผนผังขั้นตอนการทดลอง (flowchart) ในการพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:57  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว 32202) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:56  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โดยใช้เทคนิค “ฝึกการคิดและวิเคราะห์ก่อนตัดสิน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,09:54  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..