ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ประติมากรรมลอยตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:15  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคมดีขึ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:14  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:07  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:06  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:05  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:04  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:03  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นายไพบูลย์ จองมี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:03  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก โดยใช้การสอนซ่อมเสริมด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:02  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:59  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..