ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา วัชรกาฬ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:19  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางปณิธาน แว่นสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:18  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:18  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมความเข้าใจ เรื่อง พุทธประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้หนังสือสามมิติ (Pop- up book)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:17  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 (เทอม1)
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:16  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสายใจ ฉิมพาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:16  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ขาวสระ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:14  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษยชาติในคริสต์วรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยการจัดการศึกษาโดยใช้หลักการซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:14  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:13  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ผู้ช่วยครูที่มีต่อการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:13  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..