ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนสาระดนตรี เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/4
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:26  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาศิลปะ1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:26  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยวิธีการเรียนร็ด้วยรูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:23  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยวิธีการเรียนร็ด้วยรูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:22  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:22  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:22  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:21  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:20  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:19  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ สีโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:18  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..