ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:22  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เขียวขจร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:25  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:24  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 รหัสวิชา ท30223 การใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:24  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด และการบ้านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายวิโชค สิทธิมงคล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:23  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด และการบ้านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:21  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานตามแนวคิดวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:20  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน
ชื่ออาจารย์ : นางนพรัตน์ คงมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:20  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : อรพิณ สุขใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:19  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการร้อยเรียงถ้อยคำ (สำนวน) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:18  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..