ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:11  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 2 เรื่อง รู้และเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:10  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:10  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย (ท33101)
ชื่ออาจารย์ : นางนพรัตน์ คงมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:09  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องบทละครพูดคำฉันท์ มัทนะพาธา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:09  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:08  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา มิตรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:08  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยน สุขชม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:07  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:06  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:05  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..