ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:53  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:52  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:51  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทากอรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22102
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:50  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลำดับและอนุกรม และความน่าจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายไพบูลย์ จองมี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:48  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลำดับและอนุกรม และความน่าจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:47  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค32202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกอร ชาหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:45  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยการเสริมแรงทางบวกแจกสติ๊กเกอร์สะสมคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:44  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยการเสริมแรงทางบวกแจกสติ๊กเกอร์สะสมคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:43  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โดยใช้บทเรียนเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ สีโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..