ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:48  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่ออาจารย์ : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:43  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:42  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วอนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:39  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง โกซิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:37  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:35  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:33  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:29  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:23  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคุยกันในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:16  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..