ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทากอรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22102
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:50  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลำดับและอนุกรม และความน่าจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายไพบูลย์ จองมี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:48  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลำดับและอนุกรม และความน่าจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:47  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค32202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกอร ชาหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:45  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยการเสริมแรงทางบวกแจกสติ๊กเกอร์สะสมคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:44  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยการเสริมแรงทางบวกแจกสติ๊กเกอร์สะสมคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:43  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โดยใช้บทเรียนเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ สีโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โดยใช้บทเรียนเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..