ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ เมืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:12  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัส วิชา ง 21102 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,11:57  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,07:25  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,14:13  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:05  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : สาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:04  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:03  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:57  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่ออาจารย์ : ปรีดาวรรณ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:55  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:55  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..