ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน
ชื่ออาจารย์ : นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:05  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:04  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:03  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพงษ์ อ่อนนา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:02  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวสันต์ งามแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:01  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:01  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางปณิธาน แว่นสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:00  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:59  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา วัชรกาฬ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:57  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:54  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..