ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โดยใช้บทเรียนเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:42  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:41  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:40  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ประติมากรรมลอยตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:49  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ประติมากรรมลอยตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:31  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีน้ำ โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:29  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิชาศิลปะ 2 รหัส ศ21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:27  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธนกฤษ แสงอุทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:26  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี2 ที่มีต่อบทเพลงในรำวงมาตรฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,12:25  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..