กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ 6 รหัสวิชา ว32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียน กลับด้าน
3 การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “โมเม้นต์” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า รหัสวิชา ว23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3