กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0890997052
อีเมล์ : manoch4224@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 ชุดการสอนเรื่องเซลไฟฟ้าเคมี
6 รายงานผลการใช้ ชุดการสอน เรื่องไฟฟ้าเคมี รหัสวิชา ว33224
7 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6