กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0814355393
อีเมล์ : platwo.banana@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียง วิชา ฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32214 โดยใช้แนวคิดเมตาคอกนิชัน ประกอบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค LT สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาฟสิกส โดยใชแนวคิดเมตาคอกนิชัน ประกอบกลุมรวมมือเทคนิค LT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
3 การพัฒนาทักษะการคานวณสูตรทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
4 ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว 32202) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5 ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน รายวิชาฟิสิกส์ 3 (ว32203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6 ผลการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5