กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีสอนแบบวัฎจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 การใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 การใช้ Graphic Organizers ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบส
6 ผลการใช้ Mild Mapping ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธ์ของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี