กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896020434
อีเมล์ : aor_nop@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การสร้างและจัดหาสื่อการเรียนรู้ AR เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
2 กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 2 ว31252 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ โดยใช้เทคนิคการจูงใจให้นักเรียนกล้าตอบคำถาม
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โดยใช้เทคนิค “ฝึกการคิดและวิเคราะห์ก่อนตัดสิน”
5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
6 กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ