กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน โดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการร้อยเรียงถ้อยคำ (สำนวน) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องบทละครพูดคำฉันท์ มัทนะพาธา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5