กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0817231866
อีเมล์ : kruwarn_pkn@hotmail.com
ที่อยู่ :
47 ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาผลการแก้ไขปัญหาการเขียนคาที่มีวรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โดยใช้แบบฝึกการเขียนคาที่มีวรรณยุกต์
2 การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะในการเขียน
3 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
4 วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 5