กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0898344475
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
31/1 ม.2 ต. หนองแสง อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกด คายากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การพัฒนาทักษะการอ่านทํานองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 เจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4 วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี