กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0818294379
อีเมล์ : krittiyaponsang2518@gmail.com
ที่อยู่ :
64/4 หมู่ 9 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสื่อประสม
3 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานตามแนวคิดวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6