กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา มิตรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคาประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคําประพันธ์ ประเภท กลอนสุภาพ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
3 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10