กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
654 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาผลกระทบของการนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติในโรงเรียน
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 (เทอม1)
4 วิจัยการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี